Podatek od spadku

Podatek od spadku – to podatek pobierany na podstawie Ustawy z dnia 28 lipca 1983 r.o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 1983 r. Nr 45, poz. 207 z późn. zm. – tj.: Dz. U. z 2004 r. Nr 142, poz. 1514 z późn. zm.). Najistotniejsza wiedza dotycząca podatku od spadku, którą warto posiadać dotyczy wysokości podatku. Wysokość podatku spadkowego ustala się w zależności od grupy podatkowej, do której należy nabywca spadku. Grupy te powstały według zasad pokrewieństwa spadkobiercy i spadkodawcy. Wyróżniono 3 podstawowe grupy podatkowe:

  • grupa I – małżonek, zstępni (dzieci, wnuki itd.), wstępni (rodzice, dziadkowie itd.), pasierb, zięć, synowa, rodzeństwo, ojczym, macocha i teściowie;
  • grupa II – zstępni rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępni i małżonkowie pasierbów, małżonkowie rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonkowie rodzeństwa małżonków, małżonkowie innych zstępnych;
  • grupa III – pozostałe osoby.

Na podstawie powyższego podziału na grupy ustalona jest skala podatkowa. Wedle niej, najniższy podatek od spadku płacą oczywiście spadkobiercy należący do grupy I, a najwyższy – spadkobiercy należący do grupy III. W ustawie określono również kwoty wolne od podatku od spadku i darowizn. Dotyczą one nabycia przez spadkobiercę, od jednej osoby, własności rzeczy i praw majątkowych o wartości przekraczającej:

  • 9 637 zł – jeśli nabywcą jest osobą zaliczaną do I grupy podatkowej;
  • 7 276 zł – jeśli nabywca jest osobą zaliczaną do II grupy podatkowej;
  • 4 902 zł – jeśli nabywca jest osobą zaliczaną do III grupy podatkowej.

Opodatkowane jest nabycie własności rzeczy znajdujących się na terytorium RP lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium RP, tytułem: spadku, darowizny, zasiedzenia, nieodpłatnego zniesienia współwłasności, zachowku (jeżeli uprawniony nie uzyskał go w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny lub w postaci powołania do spadku albo w postaci zapisu), nabycie praw do wkładu oszczędnościowego na podstawie dyspozycji wkładem na wypadek jego śmierci, nabycie jednostek uczestnictwa na podstawie dyspozycji uczestnika funduszu inwestycyjnego otwartego albo specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego na wypadek jego śmierci, nabycie własności rzeczy znajdujących się za granicą lub praw majątkowych wykonywanych za granicą, jeżeli w chwili otwarcia spadku lub zawarcia umowy darowizny nabywca był obywatelem polskim lub miał miejsce stałego pobytu na terytorium RP.

Od 1 stycznia 2007 r. zwolnione z podatku od spadku i darowizn jest nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę.